034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
วิธีการแจ้ง
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
5. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย
เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
3. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง
สถานที่รับแจ้ง
1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง โดยแจ้งตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย
2. สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งที่งานรับแจ้งที่พักอาศัย กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
3. สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในนิติบุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท แจ้งที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
4. สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่า และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งที่
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
(ส่วนงานรับแจ้งการอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว)
เมเจอร์ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ ชั้น 1
ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
หรือ
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
(ส่วนงานรับแจ้งการอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว)
อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 5
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เอกสารที่ใช้ในการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่เกิน 90 วัน ทางไปรษณีย์
1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
2. สำเนาบัตร ตม.6 (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ใบนัดครั้งต่อไป กรณีที่ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ) ให้ใช้ใบจริงเท่านั้น ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามา ให้นับ 90 วันใหม่จากวันเดินทางเข้าจนครบ 90 วัน จึงแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
4. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ตม. 47 ให้สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง
5. ซองจดหมาย ขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปและแบบฟอร์ม ตม.47 กลับไปยังท่าน
6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้เอกสารกลับคืน ส่งก่อนวันครบกำหนดแจ้งครั้งต่อไป 15 วัน มายังที่อยู่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่
 
หมายเหตุ :
หากพ้นกำหนดระยะเวลาภายใน 1 เดือน ยังไม่ได้รับการตอบกลับกรุณานำใบลงทะเบียนจากไปรษณีย์มาติดต่อเพื่อออกใบนัดใบใหม่ให้
ยกเว้น แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) กรณีจะติดต่อการแจ้งที่พักอาศัยอยู่เกิน 90 วัน ให้ติดต่อที่งานรับแจ้งที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
สำนักงานเมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ และ สำนักงานอิมพีเรียล ลาดพร้าว เท่านั้น
คลิกอ่านรายละเอียด
 • การแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน และการแจ้งต่อไปทุกๆ 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่อย่างใด
 • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000 บาท
 • เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี
   
  ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เกินกว่า 90 วัน ทางไปรษณีย์
  1. รับเรื่องจากทางไปรษณีย์ที่งานธุรการ ตม.จว.
  2. คัดแยกเอกสาร/ลงทะเบียนรับหนังสือ
  3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
  4. ดำเนินการรับแจ้งโดยส่งแบบ ตม.47 และใบนัดครั้งต่อไปทางไปรษณีย์
  5. บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ม.37(5) และ ม.76
  2. คำสั่ง สตม.ที่122/2543 ลง13 ก.ค. 2543
  3. บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่5) พ.ศ.2541
   
  ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เกินกว่า 90 วัน ทางไปรษณีย์ กรณีส่งเอกสารล่าช้าหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
  1. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ส่งเอกสารล่าช้า
  2. ส่งหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม/ส่งหนังสือแจ้งให้คนต่างด้าวมาติดต่อเพื่อเปรียบเทียบปรับ
  3. เอกสารครบถ้วน/คนต่างด้าวมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
  4. ดำเนินการรับแจ้ง โดย
  - ส่งแบบ ตม.47 และใบนัดครั้งต่อไปทางไปรษณีย์
  - ส่งแบบ ตม.47 และให้นัดครั้งต่อไปให้กับคนต่างด้าว
  5. บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ม.34
  2. ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 บทที่ 8 ข้อ 6
   
  ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เกินกว่า 90 วัน ณ ที่ทำการ ตม.จว.
  1. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ส่งเอกสารล่าช้า
  2. ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง
  กรณีแจ้งล่าช้าเกินกำหนด ดำเนินการเปรียบเทียบปรับก่อน
  3. ดำเนินการรับแจ้ง
  4. ให้ใบนัดครั้งต่อไปและเอกสารประชาสัมพันธ์
  - ส่งแบบ ตม.47 และใบนัดครั้งต่อไปทางไปรษณีย์
  - ส่งแบบ ตม.47 และให้นัดครั้งต่อไปให้กับคนต่างด้าว
  5. บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ม.37(5) และ ม.76
  2. คำสั่ง สตม.ที่122/2543 ลง13 ก.ค. 2543
  3. บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ฉบับที่5) พ.ศ.2541
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
  229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
  หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
  Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com